DR. H. Muh. Samsuri, M.S.I.

DR. H. Muh. Samsuri, M.S.I.

Ketua
Muhammad Arif, S.Ag

Muhammad Arif, S.Ag

Wakil Ketua
Drs.H. SR Nur Hidayat, M.Pd

Drs.H. SR Nur Hidayat, M.Pd

Wakil Ketua
Sarilan M. Ali, M.Pd

Sarilan M. Ali, M.Pd

Sekretaris
Drs. Ngadiyo, M.Pd.

Drs. Ngadiyo, M.Pd.

Wakil Ketua
Drs. H. Suriyanto, M.Pd.

Drs. H. Suriyanto, M.Pd.

Wakil Ketua
Drs. H. Sarijo, M.Pd.

Drs. H. Sarijo, M.Pd.

Wakil Ketua
Wahyu Rohmadi, S.Pd.

Wahyu Rohmadi, S.Pd.

Wakil Ketua
Drs. H. Ngadino, M.Ag.

Drs. H. Ngadino, M.Ag.

Bendahara
Sumber Data: Sibasista