Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan

Struktur Organisasi

Muzaiyin Arifin, S.E,. M.M

Muzaiyin Arifin, S.E,. M.M

Ketua
H. Agus Hariyanto, SE, MM.

H. Agus Hariyanto, SE, MM.

Wakil Ketua
Drs. H. Utomo Sidi Hidayat, MM.

Drs. H. Utomo Sidi Hidayat, MM.

Wakil Ketua
Drs. Ali Arkham

Drs. Ali Arkham

Sekretaris
Mulyono, S.Pd.

Mulyono, S.Pd.

Wakil Sekretaris
Hasni Dyah Kurniawati, SE, MM

Hasni Dyah Kurniawati, SE, MM

Bendahara
Surahman, S.Pd.

Surahman, S.Pd.

Anggota
Drs. Suharto

Drs. Suharto

Anggota
Drs. Suliyono

Drs. Suliyono

Anggota
Sarwoko

Sarwoko

Anggota
Sri Endah, S.Kep.

Sri Endah, S.Kep.

Wakil Bendahara
Ade Suryanto, SE.

Ade Suryanto, SE.

Anggota
Sumber Data: Sibasista